Algemene voorwaarden
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Aan de loterij zitten voorwaarden en regels verbonden. Hieronder worden deze voorwaarden en regels benoemd. 

Algemeen

Loterijregels, voorwaarden, toezicht, spelregels
Door deel te nemen aan de loterij gaat u akkoord met de spelregels.

Waar moet u op letten? De prijs wordt getrokken uit de lotnummers. Diegene die op het lotnummer vermeld staat wint de prijs. U kunt meerdere loten kopen, echter zijn de persoonsgegevens die u op het lot zet bindend. De loten zijn niet overdraagbaar.

Wettelijk mogen uitsluitend personen die 18 jaar of ouder zijn meedoen. U kunt voor bijvoorbeeld een zoon of dochter onder de 18 jaar geen lot kopen. De notaris doet een leeftijdscontrole. Is de winnaar toch jonger dan 18 jaar, dan vervalt de prijs onherroepelijk en wordt er opnieuw een lotnummer getrokken

Trekkingsprocedure

Via de website, maar ook middels het sturen van berichten (e-mail) wordt de trekking gepubliceerd en kunnen spelers lotnummers controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. De onder toezicht van de notaris vastgestelde uitslagen gelden als definitieve uitslag.

Algemene voorwaarden/Deelnemersreglement Hart Loterij

Dit reglement treedt in werking op 30 april 2020.

Artikel 1 Organisatie

 1. Stichting Hart Loterij, adres Molenstraat 20, 7551 DC, Hengelo, hierna te noemen: Hart Loterij, organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt – na aftrek van kosten – geheel ten goede aan het doel dat in de vergunning staat omschreven. De afdracht aan dit doel bedraagt tenminste 40% van de totale opbrengst van de loterij.
 3. Op de uitvoering van de loterij door Hart Loterij wordt van overheidswege toezicht uitgeoefend. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 4. Op 27 maart 2020 is de vergunning verleend voor de uitvoering van de loterij onder nummer 13798 aan : Stichting Hart Loterij (kvk nummer 77301765) 
 5. Alle deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
 6. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Notariskantoor Damste te Enschede.
 7. Indien men geen informatie van Hart Loterij wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk, of via e-mail worden doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.


Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die wilsbekwaam zijn. Deelname staat ook open voor rechtspersonen.
 2. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde, indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is, die wilsbekwaam is óf een rechtspersoon. In deze algemene voorwaarden wordt altijd het woord ‘deelnemer’ gebruikt; dit kan in sommige gevallen ook gelezen worden als ‘koper’.
 3. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
  – Bestuursleden van Stichting Hart Loterij die direct betrokken zijn bij de loterij;
  – Directie en personeel van Notariskantoor Damste te Enschede die direct betrokken zijn bij de beoordeling van de loterij;
 5. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking. Het bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.


Artikel 3 Speelwijze

 1. Hart Loterij kent aan elke deelnemer een viercijferig lotnummer toe. Er zijn maximaal 9999 loten beschikbaar. De beschikbare lotnummers zijn aaneengesloten genummerd van 0001 tot en met 9999. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht.
 2. Het lotnummer wordt vermeld op de bevestiging van deelname dat de deelnemer ontvangt na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij op www.hartloterij.nl. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.
 3. De exploitatie van de loterij vindt plaats tussen 30 april 2020 t/m 31 oktober 2020. De trekking vindt plaats op 31 oktober 2020.


Artikel 4 Speelgeheim en Privacy

De namen van deelnemers mogen slechts na hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt. Hart Loterij is wel gerechtigd om de winnaars van de diverse prijzen, de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen bekend te maken, tenzij de deelnemer vooraf uitdrukkelijk heeft aangegeven geen publicatie te willen. De deelnemer dient dan een e-mail te sturen naar Hart Loterij via het volgende e-mailadres: info@hartloterij.nl.

Artikel 5 Wijze van deelname

 1. Alleen door de aanschaf van één of meerdere loten in de daarvoor aangewezen webshop www.hartloterij.nl is deelname aan de loterij mogelijk. De deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname; dit bewijs van deelname is het lot. Dit bewijs van deelname (lot) bevat de geboortedatum van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door de deelnemer op te geven e-mailadres.
 2. Hart Loterij behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen. Indien een lotnummer meer dan eenmaal wordt toegekend dan is alleen de deelname geldig van de persoon of het bedrijf wiens aanvraag als eerste wordt ontvangen door Hart Loterij. Iedere volgende persoon en/of ieder volgend bedrijf met hetzelfde lotnummer wordt met het betreffende lotnummer uitgesloten van deelname. Hart Loterij stelt de betrokkene(n) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Degene die wilde deelnemen ontvangt vervolgens zijn betaalde inleggeld retour.
 3. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van Hart Loterij – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens Hart Loterij niet geldend maken. Zowel de deelnemer als Hart Loterij zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Hart Loterij beschikt over de juiste naamgegevens, geboortedatum en e-mailadres.
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens, bijvoorbeeld een wijziging van e-mailadres, kan alleen per e-mail aan Hart Loterij worden doorgegeven via e-mailadres info@hartloterij.nl. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 6. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 7. Hart Loterij is gerechtigd de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
  a) Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen.
  b) Onbetamelijk gedrag jegens Hart Loterij.
  c) (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.

De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. Hart Loterij zal vervolgens (in het sub a genoemde geval) zorg dragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

Artikel 6 Inleg

De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 100,00 (zegge: honderd euro).

Artikel 7 Winnende lotnummers

 1. Door een eenmalige trekking worden de winnende lotnummers bepaald.
 2. De trekking is openbaar en vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt proces-verbaal opgemaakt door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt kunnen prijswinnend zijn.


Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld op de website www.hartloterij.nl.
 2. Hart Loterij maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en bijbehorende prijzen bekend door publicatie daarvan op de website van Hart Loterij, de website www.hartloterij.nl en door haar gekozen media.
 3. De gewonnen prijzen zullen door Hart Loterij zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de winnaar. Deze worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij Hart Loterij bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door Hart Loterij geen verdere actie ondernomen.
 4. De overdracht van de in deze loterij te winnen Auto met een waarde van 100.000 euro (zegge honderdduizend euro) zal plaatsvinden in overleg met Firstgear Cars B.V.. Het bedrag is vrij besteedbaar voor een auto(‘s) uit de voorraad van Firstgear Cars B.V. Mocht u een specifiek merk/model willen dan kunt u een zoekopdracht plaatsen bij Firstgear Cars B.V.  
 5. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld, tenzij dit expliciet is aangegeven.
 6. De kansspelbelasting over prijzen in natura wordt/worden door Hart Loterij betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
 7. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan Hart Loterij.
 8. Aan de door Hart Loterij gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten. 

Artikel 9 Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van Hart Loterij. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer ingediend worden.
 2. Indien het bezwaar door het bestuur van Hart Loterij wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen. Zulks tenzij degene die reclameerde binnen 24 uur nadat hij dat deed aan Hart Loterij te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar te laten beslissen door de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 10 Uitstel of afgelasting

Het bestuur van Hart Loterij is gerechtigd een trekking af te gelasten indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van Hart Loterij en op www.hartloterij.nl. Ook zullen de deelnemers per e-mail op de hoogte worden gesteld. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg volledig worden terugbetaald.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van Hart Loterij is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Hart Loterij voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Hart Loterij liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door Hart Loterij gepubliceerde uitslagen.
 2. Hart Loterij is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. Hart Loterij is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 4. Hart Loterij is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
 5. Hart Loterij is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.

De informatie die Hart Loterij publiceert, op welk medium of welke wijze dan ook, over de verloting is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Hart Loterij geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen via info@hartloterij.nl.

Hengelo, 30 april 2020

Disclaimer
Op het gebruik van de website www.hartloterij.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Hart Loterij heeft haar uiterste zorg besteed bij de samenstelling van deze website. Hart Loterij streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hart Loterij niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hart Loterij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Hart Loterij heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hart Loterij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht

Geen aansprakelijkheid
Hart Loterij doet zijn uiterste best om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hart Loterij kan evenmin, hoewel zij ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
Hart Loterij wijst de gebruiker er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze externe bronnen of het tot zich nemen van informatie van/via deze bronnen (op welke wijze dan ook) neemt Hart Loterij geen enkele verantwoordelijkheid en kan daarvoor derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.